K l o c k a r s   k r u k o r

 

ö v r i g t

 

L j u s l y k t a

Finns i olika storlekar, glasyrer och mönster.


Pris: 240 kr


H j ä r t a  p å  l ä d e r r e m

Finns i olika mönster och glasyrer.


Pris: 80 kr

Hjärta på läderrem


Stjärna på läderremS t j ä r n a  p å  l ä d e r r e m

Finns i olika mönster och glasyrer.


Pris: 80 kr


B u r k  m e d  l o c k

Finns i olika storlekar, former och glasyrer samt med olika text.


Pris: från 300 kr

Burk med lock


DurkslagD u r k s l a g

Finns i olika storlekar, mönster och glasyrer.


B e s t i c k s t ä l l

Finns i olika storlekar, glasyrer och mönster.

Bestickställ


ÄggkoppÄ g g k o p p

Finns i olika storlekar och glasyrer.


Pris: från 150 kr


L j u s f a t

Finns i olika storlekar och glasyrer.


Ljusfat


LjusstakeL j u s s t a k e

Finns i olika storlekar och glasyrer.


Pris: från 240 kr


V i t l ö k s r i v a r e

Finns i olika glasyrer.


Pris: 140 kr

Vitlöksrivare


VindspelV i n d s p e l

Finns i olika glasyrer.


L y x k r o g  f ö r  m e s a r

Finns i olika glasyrer.

Lyxkrog för mesar